Giáo Dục Trên Trái Đất và Giáo Dục trên Hệ Thống Sao Pleiades


Alaje - 1 sinh mệnh ánh sáng từ hệ thống Pleiadian, đang nhập thể và sống ở Trái Đất nói về hệ thống giáo dục hiện nay của nhân loại và cách giáo dục trên hệ thống Pleiades - Thất tinh bắc đẩu trong cách nói của Việt Nam.
"Xin chào Tôm. Tôi không thích đi tới trường học bởi vì hầu hết các trường học trên trái đất đều có một hệ thống như quân đội, nơi đứa trẻ bị tẩy não và cưỡng chế để học những thứ mà không giúp chúng trưởng thành và phát triển tính tâm linh trong đời sống. Đứa trẻ bị cưỡng chế để học về các cuộc chiến tranh, về những người đã giết bao nhiêu người khác và khi nào, Và thậm chí Tôn Vinh những kẻ giết người như những anh hùng. Và nếu bạn không nhớ tất cả những thứ ngớ ngẩn không cần thiết như ngày và tên của họ, bạn bị đánh giá là một học sinh kém. 

Một điều xấu trong các trường học ở Trái Đất là tư duy về cạnh tranh và hệ thống đánh giá, tạo ra ở nhiều trẻ với chấn thương và những tắc nghẽn năng lượng ở nội tâm bên trong, và họ luôn nghĩ rằng họ vô dụng và không được những người khác chấp nhận, thậm chí người lớn cũng bị như vậy.
Do đó tài năng thực sự của 1 cá nhân đã bị làm cho đóng lại bởi mục đích của hệ thống trường học trên Trái Đất, với kế hoạch tạo ra những robot mà sẽ phục vụ cho những thao túng kiểm soát chính trị ở độ tuổi trưởng thành của họ.

Tôi đã luôn tập trung vào việc rời khỏi hệ thống trường học một ngày, và tôi không bao giờ cho phép hệ thống này, người tiêu cực hoặc xếp hạng ngu ngốc để thay đổi năng lượng của tôi, ý thức của tôi và tập trung của tôi vào ánh sáng. Trước khi tôi đi học, tôi đã có kinh nghiệm với ánh sáng vũ trụ và ánh sáng của chúng sinh, vì thế trường học trái đất không quan trọng đối với tôi.

Trong một trường học thực sự, giống như ở các hành tinh phát triển cao hơn, trẻ em đang học mọi thứ mà tôi đang nói đến trong tất cả các video của tôi và chúng cũng phát triển tài năng và kỹ năng mà chúng có. Vì vậy, họ học được những gì họ thực sự thích theo tài năng của họ, và họ học kiến ​​thức về vũ trụ, và hành vi thiêng liêng. Kiến thức vũ trụ về Ánh sáng và Tình yêu, là ưu tiên hàng đầu của mọi thứ khác. Điều này tạo ra trí tuệ và trí thông minh thực sự. Đó là lý do tại sao, những hành tinh này có những xã hội phát triển cao, phù hợp với nhận thức về vũ trụ, năng lượng gọi là "Thiên Chúa", và chúng được phép đi du lịch trong vũ trụ, bởi vì chúng không lạm dụng năng lượng vũ trụ và công nghệ ".
,....
"Hello Tom - No, I did not like to go to school, because most earth schools have a military system, where children are brainwashed and forced to learn about things that are not helping you to grow and develop spiritually in life. Children are forced to learn about wars, about who killed how many and when, and then even celebrate those murders as heros. And if you dont remember all these unnesserary stupid dates and names, you get judged as a bad pupil. Another bad thing in earth schools, is the competition thinking and the rating system, that creates in many children a trauma and inner blogades for life, and they always think that they are useless and not accepted by others, even as adults.
So the real talents of an individual are blocked on purpose in earth schools, in order to create a working robot that will serve the political controllers in adult age.
I was always keeping the focus on leaving the school system one day, and I never allowed this system, negative people or stupid ratings to change my energy, my consciousness and my focus to the light. Before I went to school, I had already experiences with cosmic light and light beings, so earth-school was not important for me.
In a real school, like in higher developed planets, children are learning everything that I am talking about in all my videos, and they also develop the talents and skills they have. So they learn what they really like according to their talents, and they learn Cosmic Knowledge, and spiritual behavior. The cosmic knowledge of Light and Love, has the first priority of anything else. This is creating wisdom and real intelligence. That is why, these planets have high developed societies, who are in tune with the Cosmic Awareness, the energy called "God", and they are allowed to travel in the Universes, because they are not misusing cosmic energy and technology."
@from alaje777 youtube channel.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ