Bí Mật THƯỢNG ĐẾ tạo ra linh hồn...

The Secret Why God creat souls?

Ngày hôm nay, dưới sự hướng dẫn của các Đấng Bề Trên, tôi đã tìm ra bí mật của THƯỢNG ĐẾ.

Today, under the instruction of Higher Power, I have found the secret of GOD.

Vì sao Ngài lại tạo ra linh hồn?
Why HE creat souls?

Mục đích của mỗi linh hồn là gì?
What is the purpose of each soul?

Tôi đã có câu trả lời:
I have the answer:

THƯỢNG ĐẾ có một bản kế hoạch vĩ đại dành cho mỗi linh hồn và chính Ngài cũng đang khám phá bản kế hoạch đó và phát triển nó không ngừng, phát triển và khám phá nó đến vô cùng.

GOD has a GREAT PLAN for every soul and HE explore and develop it to the INFINITY.

Mỗi linh hồn sinh sống, học tập, làm việc để liên tục tìm kiếm mục đích của cuộc đời mình. Mỗi cuộc đời họ lại khám phá ra một mục đích cao cả hơn của sự tiến hóa.

Every soul lives, learns, works to continuously explore and seek the purpose of their life. Every life they explore a higher purpose of evolution.

Và linh hồn cứ đi tìm kiếm mãi, tìm kiếm mãi, phát triển và phát triển mãi, giống như THƯỢNG ĐẾ luôn tìm kiếm và phát triển mãi mãi, vô tận.

And every soul keep searching, developing, just like GOD always seek and develop to the INFINITY.

Tất cả chúng ta ban đầu đều là khoáng vật, rồi thành cây cỏ, rồi thành muông thú, rồi thành người và rồi thành Tiên, Thánh, Phật, Đấng Sáng Tạo.

We all at the begining are rocks and minerals, then become plants, then become animals, then become Humans and then become Fairies, Saints, Buddhas or Christs, The Founders.

Khi là khoáng vật – ta sống 10 kiếp

Khi là cây cỏ - ta sống 10 kiếp

Khi là động vật – ta sống 20 kiếp

Khi là người – ta sống 70 kiếp


As a rock or mineral – we live 10 lives

As a plant – we live 10 lives

As an animal – we live 20 lives

As a human – we live 70 lives

Đỉnh cao của sự phát triển của một linh hồn cá thể con người là chứng đắc A La Hán. Sau đó các thành viên trong gia đình linh hồn sẽ nhập làm một với nhau để trở thành một vị Chân sư. Từ đó, cứ sau mỗi kiếp lại nhập thêm với nhiều linh hồn nữa để trở thành Phật, rồi cao hơn nữa là Các Đấng Sáng Tạo, và cao hơn nữa là trở thành THƯỢNG ĐẾ. Chúng ta phát triển không ngừng.

The highest form of development of every single soul is becoming an Arahat. After that, all of souls in one soul family will unite together to become an Initiate or a great Guru or a Great Spiritual Master. After that, each life forward, keep uniting with other souls to become Buddhas, and higher to become The Founders, and higher to become GOD. We develop to the Infinity.

Khi trở thành Thánh, tâm đã hết tham sân si, trở thành người của thiên cơ, phụng sự thiên cơ. Mỗi kiếp ta lại lên một bậc Thánh. Có tất cả 4 bậc Thánh. Từ Tu Đà Hoàn lên A Na Hàm lên Tu Đà Hàm và A La Hán. Thánh chưa có thần thông, chỉ các vị chân sư mới được trao thần thông. Thánh là người có cái tâm rất sáng.

When becoming a Saint, we have paid all the sins we used to creat, we become a servant of GOD. Each life forward we come to a higher level, become a higher Saint. We have four levels of Sainthood. A Saint only have a clear conscience, a very beautiful heart and mind and have not got any Spiritual Power, only from Initiate, they will be granted Spiritual Powers to serve GOD.

Mỗi khi tâm thức được mở rộng, ta lại tiếp nhận được thêm nguồn lực từ vũ trụ. Đó là món quà THƯỢNG ĐẾ dành tặng các con của Ngài.

Every time our consciousness opening, we receive spiritual forces in the Universe. That is the greatest gift GOD grant for HIS children.

Có một số điều luôn cần ghi nhớ:

There is some points we need to remember:


Đó là tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội ác khi còn là linh hồn non trẻ, rồi phải trả giá cho hành động của mình, từ đó học được cách yêu thương lẫn nhau và tiến hóa cao dần lên.

We all commit crimes when we are younger souls, and we have to pay back the prices for our actions, from there we learn how to love each other and evolve higher.

Không ai có thể sống một mình, làm việc một mình, học tập một mình, tất cả đều liên đới với nhau thành một chuỗi mắt xích phát triển ở đủ mọi chiều hướng, và mỗi mắt xích là một cá tính riêng.

No one can live alone, work alone, learn alone, everything connects to each other to become great chains develop in every ways, and each small little chain have an Originality or Unique Characteristics.

Tất cả chúng ta đều là con của THƯỢNG ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ không thiên vị bất kỳ ai, Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Tất cả chúng ta là MỘT.

We all sons and daughters of GOD, GOD never bias. We are all equal. We are all ONE.

Tương lai chỉ có thể được thay đổi rất nhỏ, bởi vì tất cả là Một, tất cả đều liên đới với nhau nên nếu một người thay đổi, toàn bộ vũ trụ sẽ thay đổi theo.

The future can only be changed a little bit, because we are all ONE, everything connect to each other so that if one changes, the whole universe will change.

Mỗi linh hồn đều quá nhỏ bé, chưa thể lĩnh hội được bản kế hoạch dành cho mỗi linh hồn và cho tất cả các vũ trụ.

One soul is too small, cannot understand the great plan for each soul and the GREAT PLAN for all UNIVERSES.

Chỉ có từ một vị Phật (gồm gần 70 linh hồn ghép lại) mới có thể hiểu được chút ít về bản kế hoạch của THƯỢNG ĐẾ.

Only from a Buddha (a collection of more than 70 souls) can understand a little bit about the GREAT PLAN of GOD.

Chúng ta quá bé nhỏ, được phụng sự Ngài là một niềm vinh dự to lớn mà bất kỳ linh hồn nào khi đã biết về THƯỢNG ĐẾ đều sẽ được Ngài ban tặng những món quà từ Vũ Trụ một cách minh bạch.

We are too small, have a chance to serve GOD is a great honor that every soul after seeking GOD wants and we will all be granted the greatest gifts from HIM from the UNIVERSES in a very transperance ways.


Chúng ta vô cùng nhỏ bé, và không hơn con kiến là bao.
We are very very small, and not higher much than an ant.

Mục đích của linh hồn không gì khác là phụng sự THƯỢNG ĐẾ và hoàn toàn nghe theo lời chỉ dạy và hướng dẫn của Ngài để có thể đi đúng với bản kế hoạch vĩ đại của Ngài.

The ultimate purpose of every soul is to serve GOD and totally obey to HIS teachings and instructions to fulfill HIS GREAT PLAN.

Không bao giờ có thể hiểu hết được THƯỢNG ĐẾ, dù cho chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, ngay cả một Đấng Sáng Tạo của một vũ trụ cũng vẫn phục tùng Ngài, và cũng vẫn không thể hiểu hết về THƯỢNG ĐẾ.

We can never understand GOD to the fullest, no matter how hard we try, even a Great Founder of one Universe still serves GOD, and can never understand GOD to the fullest.

Chúng ta vô cùng bé nhỏ.
We are extremly small.

Khi ta chỉ là những linh hồn nhỏ bé, ta sẽ được cho phép phạm đủ mọi loại tội lỗi. Vì khi còn non trẻ, tâm thức còn nhiều dã man, chưa được thuần hóa, khi ta trả nghiệp, nó sẽ đánh thức tiếng gọi lương tâm trong lòng ta, và từ đó ta thay đổi dần, trở thành những con người thánh thiện hơn.

When we are younger souls, we are allowed to commit all kinds of crimes. Because when we are younger souls, our conscious is still very cruel, have not been tamed, when we pay off karma from our action, that will ignite the calling of our conscience, and from that we change gradually, to become a very beautiful Saint.

Khi ta phạm tội ác dưới danh nghĩa một linh hồn non trẻ, đó không phải là ta làm trái ý THƯỢNG ĐẾ, và ta cũng không làm đúng ý Ngài, mà là làm theo ý muốn của chính mình.

When we commit crimes under the name of a younger soul, that is not we don’t follow HIS plan, and that is not we did exactly as GOD want, but we follow our own bad desires.

Nhưng một vị Phật như ông tổng thống Mỹ Barack Obama hay Bác Hồ đã trở thành chân sư, thì được phép ra lệnh giết người để những linh hồn non trẻ từng phạm tội ác có cơ hội trả nghiệp. Để đi đúng với bản thiết kế của THƯỢNG ĐẾ.

However, Buddhas like American President Barack Obama or President Ho Chi Minh, who becoming Initiates, are allowed to kill people, who has a karma that used to kill other, have the chance to pay back that killing karma. In order to fulfill the GREAT PLAN of GOD.


Và ta không bao giờ có thể hiểu hết được bản thiết kế của chính linh hồn mình và của THƯỢNG ĐẾ.
And we cannot understant every single little things from our soul’s plan and the PLAN of GOD.

Và Ngài – THƯỢNG ĐẾ yêu thương ta một cách vĩ đại nhất.
And GOD love us in the greatest ways.

THƯỢNG ĐẾ sẽ kết nối những người có ý muốn giết người với những người có nghiệp phải bị giết hại và chỉ có từ bậc chân sư trở lên mới được phép ra lệnh làm điều đó. Và người được ra lệnh giết người cũng phải có nghiệp phải đi giết người.

GOD will match the person who want to kill people with the person having the killing karma and only from an Initiate are allowed to order others kill people. And the people who are ordered to kill other are also have the karma that he/she have to kill others.

THƯỢNG ĐẾ cũng nối những người có mục đích tốt đẹp với những người cần được giúp đỡ.
GOD also match the people with good intentions with the people who need help.


Chỉ có thể giết được những người có nghiệp, từ bậc Thánh trở lên, không ai có thể giết hại được.
We can only kill people who have a killing karma, and from Sainthood, no one can kill a Saint and higher Gods.

Việc giết hại có nhiều cấp độ, giết những con vật hay côn trùng ở mức tiến hóa thấp nhẹ hơn giết những động vật và con người ở mức tiến hóa cao hơn.

The killing action has many levels, killing smaller animals and insects which are in lower level in the evolution ladder have less karma than killing animals and humans who are higher in the evolution ladder.

Con chó tiến hóa hơn con lợn và con bò nên việc ăn thịt chó tạo nhiều nghiệp hơn. Vì xét trên bậc tiến hóa, con chó xếp ngay sau con người.
Dogs are more evolving than pigs or cows so eating dog’s meat creat more karma. And under the evolution ladder, dogs are right behind humans.

Sự đau đớn khi bị giết hại tăng dần theo cấp bậc, càng tiến hóa cao càng cảm thấy đau đớn nhiều hơn khi bị giết. Nhưng từ bậc Thánh là không còn bị giết hại và sự đau đớn giảm dần, càng tiến hóa cao cơ thể càng nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

The paint when being killed is increasing based on the level of evolution, the more we evlove the more paintful we feel. However, from Sainthood, we can never be killed and the paint decrease, the more we evolve after Sainthood, the stronger and lighter the body feels .


Một vị Phật cũng chỉ là công cụ của thiên cơ và vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ này và ở các vũ trụ khác.
Even one Buddha is only a tool of GREAT PLAN of GOD and extremly small in this Universe and in other Universes.

Một linh hồn đơn lẻ như con người càng bé nhỏ hơn rất nhiều và vì thế được phụng sự thiên cơ là một vinh dự to lớn nhất mà bất kỳ linh hồn nào cũng đều đang và sẽ mong muốn.
For one small little single soul like one human, to serve GOD and have the contribution to the fulfillment of GOD’s GREAT PLAN is the greatest honour which every soul desires to do.


THƯỢNG ĐẾ không thiên vị bất kỳ linh hồn nào, tất cả các linh hồn đều sẽ tiến hóa để đạt được vinh quang mà Ngài ban tặng.

GOD – HE never bias any soul, every soul are evolving in order to get the glory which GOD has been granting for HIS children.

Tiến hóa là một tiến trình chậm chạp và từ từ, dần dần nên không thể bắt các linh hồn hãy còn non trẻ học bài học như của một vị Thánh.

Evolution is a slow and gradual process, so that we cannot force younger souls behaving like a Saint and learning Saint’s lessons.

Tâm của các linh hồn non trẻ còn nhiều thô cứng, khó uốn nắn trong khi tâm của một vị Thánh rất uyển chuyển, linh hoạt và trong sáng.
The hearts and minds of younger souls are more rough and hard to bend, while the hearts and minds of Saints are more flexible and very carefree, very beautiful.

Chúc tất cả mọi người hoàn thành tốt bài học của mình, vượt qua được những thử thách của THƯỢNG ĐẾ để Ngài trao cho mọi người Phần Thưởng Xứng Đáng với những nỗ lực của mọi người.

I hope everyone will complete sucessfully your own lessons, pass all of the challenges from GOD in order to receive the greatest gift which deserve for your own effort.

Tôi đi và tôi sẽ quay trở lại - Nguyễn Thị Thùy Linh
I will come back – Linh Nguyen Thi Thuy


Bài viết trên đây không thuộc về Linh, không thuộc về thầy của Linh, không thuộc về Đấng Bề Trên cao cả nào cả.

This article does not belong to Linh, does not belong to Linh’s Master, does not belong to any Higher Power.

Bài viết trên đây thuộc về THƯỢNG ĐẾ

This article belongs to GOD


THƯỢNG ĐẾ - Ngài là ông chủ của tất cả chúng ta

GOD is the owner of everyone of us


Bí mật THƯỢNG ĐẾ tạo ra linh hồn (Phần 2)


Bí mật THƯỢNG ĐẾ tạo ra linh hồn

Phần 2

The secret why GOD creat souls
Part 2

Khi THƯỢNG ĐẾ tạo ra linh hồn, ban đầu linh hồn chỉ nhỏ bé như một phân tử rồi dần dần hợp nhất dần với các linh hồn cùng nhóm trong gia đình linh hồn của mình để trở thành một linh hồn lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

When God creat souls, we are all only small little cells then we keep uniting with our soul members in soul family to become a bigger and stronger soul.

Đất đá cũng có gia đình linh hồn, đỉnh cao của sự phát triển của linh hồn đất đá là ngọc quý, sau đó hợp nhất linh hồn đất đá nhỏ lẻ thành ra vàng, bạc và kim cương.

Rocks and minerals also have soul family, the highest form of soul development for a rock or mineral is to become gold, silver, pearl, diamonds.

Sau đó từ kim cương linh hồn chuyển sang trở thành linh hồn thực vật, nhiều linh hồn thực vật hợp nhất trở thành một linh hồn cây, nhiều linh hồn cây hợp lại thành một linh hồn thú vật, nhiều linh hồn thú vật hợp lại thành một linh hồn con người.

After becoming diamond(or pearl), the soul become a plant soul, then keep uniting to become a tree, many tree’s souls uniting to become an animal, many animals souls unite to become a human.

Sau đó, Ngài sắp xếp cho các linh hồn con người sống chung trong một gia đình linh hồn gồm 24 thành viên, giao thoa với 24 thành viên khác, tạo thành một mạng lưới đan xen với nhau.

After each time we uniting,GOD arrange human souls whose share the same and different characteristics to creat one soul family including 24 souls, interconnecting with other soul families, to creat a GREAT WEB.

Mỗi linh hồn con người đều có một linh hồn sinh đôi với mình, đất đá, cây cỏ, muông thú không có linh hồn sinh đôi.

Every human soul has one twins flame, rocks and minerals, plant, animal also have twins flame.

Các thành viên trong một gia đình linh hồn chỉ có thể là vợ chồng và bạn bè và không bao giờ trở thành bố/mẹ và con cái hay anh chị em ruột vì như thế là loạn luân.

For a human soul, members in every soul family can only become friends or husband and wife, never become parents and children or sisters and brothers. Because that is incestuousness.

Linh hồn nào cũng sẽ học về bài học loạn luân, sự loạn luân xảy ra giữa hai linh hồn có cùng giới tính trội và cùng thuộc một gia đình linh hồn, ví dụ hai linh hồn nữ tính nhiều hơn nam tính sẽ học bài học loạn luân, một người trở thành bố và một người trở thành con gái.

The lesson about incestuousness is the lesson for every soul, it happens between two soulmates who have a same dominant sex, for example, they are both female, or they are both male, one becomes father and one becomes daughter or one becomes sister and one becomes brother.

Mỗi gia đình linh hồn có 12 linh hồn nam và 12 linh hồn nữ. Trong nam có nữ và trong nữ có nam.

Each soul family has 12 male members and 12 female members. There are female characteristics in a male member and there are male characteristics in a female member.
Nguồn : 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM